Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 731
สปาและธุรกิจด้านสปา
Spa and Spa Business
3 (2-2-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คำจำกัดความของสปาและธุรกิจสปา ชนิดของสปา การให้บริการต่างๆ ในธุรกิจสปา ได้แก่ สุคนธบำบัด การนวด การบำบัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย วารีบำบัด การบำบัดด้วยความร้อน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา การจัดตั้งธุรกิจสปาขนาดย่อม และจริยธรรมในการทำธุรกิจสปา

Definition of spa and spa business, types of spa, services in spa business; aromatherapy, massage, body treatment, hydrotherapy, thermotherapy; spa products;  small spa business setting and ethics in spa business.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 30 30
 
รวม
30 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940