Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 732
บุคลิกภาพและจิตวิทยาสำหรับการบริการด้านความงาม
Personality and Psychology for Beauty Service
3 (2-2-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บุคลิกภาพและกลไกในการเปลี่ยนแปลง ความเครียด ความขัดแย้ง และการปรับตัว แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยหลักจิตวิทยา รวมถึงจิตบริการ การดูแลและการป้องกันภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและความงาม
Personality and changing mechanism, stress, conflict and adaptation, personality development by principle of psychology and service mind, caring and prevention from health and beauty risk.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ชัญญา อภิปาลกุล
รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 30 30
 
รวม
30 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940