Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 733
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสปา
Entrepreneurship for Spa Business
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาถึงบทบาทและมิติการเป็นเจ้าของธุรกิจ ความท้ายทายต่อการประกอบธุรกิจส่วนตัว ความมีใจเป็นนักลงทุน จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของเจ้าของกิจการ  ภาษีและกฎหมายที่ต้องรู้ การวางแผนธุรกิจ การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจเพื่อความอยู่ยง
The entrepreneurial perspective, the challenging environment, the entrepreneurial mind, the ethical and social responsibility. the entrepreneurial venture, business plan,  entrepreneurial marketing and building an entrepreneurship to last.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 30 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940