Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 735
การดูแลผิว
Skin Care
3 (2-2-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทบาทของอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาการของหน้าที่ทางชีววิทยาที่เหมาะสม การบำรุงสุขภาพ  การรักษาโรค การวิจัยและพัฒนา และข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
Role of food, beverage and nutritional supplement to growth, development of optimal biological function, maintenance of health,  treatment of disease,  research and development, and regulations of nutraceutical products for health.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 30 30
 
รวม
30 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940