Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 736
สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพ
Herbs for Aesthetic and Health
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ แหล่งที่มา สารประกอบที่สำคัญ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ส่วนที่นำมาใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสมุนไพร สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง สมุนไพรเพื่อการควบคุมน้ำหนัก สมุนไพรในอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องดื่ม สมุนไพรที่ใช้ในโรคเรื้อรัง สัตว์ แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเลเพื่อความงามและสุขภาพ
Botanical characteristic, sources, important ingredients, pharmacological activities, part and uses, quality control and standards of herbs, Herb for cosmetics, weight control, neutraceutical and beverage and chroinic diseases. Animal, mineral and natural products from the sea for Aesthetic and health.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 30 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940