Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 738
น้ำเพื่อสุขภาพ
Aquatic for Health
3 (2-2-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของน้ำและผลของการแช่น้ำต่อสรีรวิทยาของคน ผลของการออกกำลังกายในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำ และการปรับตัวของร่างกาย    การประยุกต์ใช้เป็นการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ  ข้อควรระวังและข้อห้ามของการออกกำลังกายในน้ำ

Physical properties of water and effects on human physiology during immersion.   Human physiology during exercise in an aquatic environment and the adaptation.  Its application as a health related exercise program for health promotion, prevention, therapy and rehabilitation, precaution and contraindication of aquatic exercise.

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ศ. รัตนวดี ณ นคร
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 30 30
 
รวม
30 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940