Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 739
การจัดการความพึงพอใจของผู้บริโภค
customer Satisfaction Management
2 (1-2-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ที่มาและกระบวนการเกิดความต้องการของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ  อิทธิพลของสื่อและวิธีการสื่อสารต่อความคาดหวังของผู้บริโภค  ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อ  วิธีการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำการผลิตและให้บริการ จริยธรรมการส่งเสริมการขาย  การตอบสนองความต้องการ และวิธีการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค กรณีศึกษาการวางแผนการผลิต/ให้บริการ  โดยใช้กลยุทธการตลาดและความต้องการของผู้บริโภค
         Forming and processing of consumer needs/ wants for buying.  Effect of media and communication on consumer’s expectation. Factors related to buying and consumers’ responses to need/want according to culture differences. How to motivate people to work. Ethical considerations for  selling and sale promotion.  How to serve consumer needs and preferences. Case studies : product and service  planning  based on marketing and consumer satisfaction strategies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 15 30
 
รวม
15 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940