Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 740
การกดจุด
Acupressure
3 (2-3-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การกดจุด ความไม่สมดุลของการไหลเวียนของพลังงานในร่างกายและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง การหาตำแหน่งของจุดบนร่างกาย กลไกของการกดจุดต่อการกระตุ้นส่วนต่างๆของร่างกาย เทคนิคในการกดจุดและการใช้แรงกด การกดจุดให้ตนเอง ข้อห้ามและข้อควรระวังในการกดจุดและคุณภาพชีวิตกับการกดจุด
Acupressure, imbalances of energy and related organs. Finding the points, acupressure mechanisms in stimulation, acupresure techniques, self-acupressure, contraindication and precaution of acupressure, acupressure and quality of life.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 30 45
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940