Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 741
การควบคุมน้ำหนัก
Weight Control
3 (2-2-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 2 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การประเมินรูปร่างและสุขภาพ  ความอ้วนและความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ปัจจัยก่อความอ้วน  การฝึกเป็นผู้นำการออกกำลังกาย  วิธีการลดน้ำหนัก  การจัดโปรแกรมลดน้ำหนัก  ผลทางจิตวิทยาต่อการลดน้ำหนักและการออกกำลังกาย  ปัญหาที่เกิดจากโปรแกรมลดน้ำหนักและวิธีแก้ไข
Body and health evaluation, obesity and risk to disease, factors of obesity, training for leader of physical activity, treatment and program for weight loss, psychological effect of weight loss and exercise, problem in weight loss program and its correction.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. มุกดา จิตต์เจริญธรรม
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 30 30
 
รวม
30 30


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940