Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 742
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ
Instruments for Aesthetic and Heealth
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ประเภทและหลักการทำงานของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความงาม การประเมินผลการรักษา การคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ ข้อห้าม ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวังและประโยชน์ของเครื่องมืออุปกรณ์แต่ละประเภท กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมความงาม
Types and principles of aesthetic instruments, treatment evaluation, selection of some aesthetic instrument and/or apparatus, contraindications, indications, precautions and use of instrument and apparatus, law and practice guidelines related to instrument and apparatus used.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ที่สอน 30 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940