Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
623 899
วิทยานิพนธ์
THESIS
12 (0-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    12 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม การสืบค้นวรรณกรรม การออกแบบ และวางแผนการทดลอง การทดลอง การรวบรวมผล การแปลผล การอภิปรายผล  สรุปผลและเสนอแนะผลการวิจัย การเขียนรายงาน  และการนำเสนอผลงานวิจัย
Research in aesthetic sciences involving literature review, experimental design and planning, experimentation, compiling, interpretation, discussion, conclusion and suggestion of the results, reporting and presentation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิทยานิพธ์/ดุษฎีนิพนธ์
เป็นวิทยานิพธ์/ดุษฎีนิพนธ์
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940