Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
626 851
วิธีขั้นสูงในการประเมินการใช้ทรัพยากรและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
Advanced Methods in Evaluation of Health Resource Utilization and Outcomes
0 (0-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    0 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การวิเคราะห์การใช้ยา  การใช้บริการสุขภาพและค่าใช้จ่าย  วิธีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ตัวแบบเศรษฐมิติเพื่อการศึกษาเชิงสังเกต  วิธีการประเมินค่าสถานะทางสุขภาพ  การสร้างตัวแบบในการประเมินต้นทุน - ประสิทธิผล  ความเชื่อมโยงเชิงนโยบายจากการใช้ทรัพยากรและผลลัพธ์ทางสุขภาพ

Analysis of drug use, health service utilization and expenditure, approaches to outcome comparison, econometric models for observational studies, health state valuation methods, modeling in cost-effectiveness evaluation, policy implication of health resource utilization and outcomes.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940