Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
626 852
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเภสัชกรรมปฏิบัติ
Advanced Research Methodology in Pharmacy Practice
0 (0-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    0 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงในการวิจัยทางปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรรมรวมถึงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยา  ปัจจัยที่มีผลต่อบริการทางเภสัชกรรม  การวัดความพึงพอใจของบริการทางเภสัชกรรม  การวัดคุณภาพงานบริการเภสัชกรรม  การวิเคราะห์ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ของฐานข้อมูลการจ่ายยา  การวิเคราะห์ข้อมูลอิเลกทรอนิคส์ของการจ่ายยา  การวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาล  การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล  การศึกษาความเท่าเทียมและความเที่ยงธรรมทางสุขภาพ
Advanced methodology in pharmacy practice research including studies on factors affecting drug use behavior, factors affecting outcomes of pharmacy services, measurement of out comes of adverse drug effects, measurement of satisfaction on pharmacy services, measuring quality of pharmacy services, analysis of electronic database of drug dispensing, analysis of electronic database of hospitalized patients, willingness to pay studies, health equity studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940