Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
626 854
จินตทัศน์เชิงวิพากษ์ในธุรกิจยา
Critical Perspective in Pharmaceutical Business
0 (0-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    0 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเภสัชศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ลักษณะเฉพาะของธุรกิจยา  ลักษณะเฉพาะของยาในด้านการตลาด  เศรษฐศาสตร์ของอุตสาหกรรมยา  ราคายาและสิทธิบัตรยาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้ามชาติและการค้าเสรี  ผลกระทบจากการส่งเสริมการขายยาต่อทัศนคติ  ความรู้  และพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย  วิธีการของธุรกิจยา  ผู้แทนยา  กลยุทธ์ของธุรกิจยา  การแทรกแซงเพื่อต้านการสนับสนุนยา

Characteristics of pharmaceutical business, characteristics of drugs in marketing, political economy of drug industry, drug prices and patents as related to multinational and free holders, impacts of pharmaceutical promotion on attitude, knowledge, and behavior of stake holders, pharmaceutical business approaches, pharmaceutical representatives, pharmaceutical business strategies, interventions to counter drug promotion.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940