Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
661 211
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
Marketing for Manufacturing Produck
3 (3-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ศึกษาความต้องการด้านความรู้และทักษะของการตลาดในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เช่น นักลงทุนในอุตสาหกรรม คุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ นโยบายการพัฒนา การตลาดระดับท้องถิ่นและต่างประเทศ ระบบการตลาด ราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคนิคการขายเทคนิคการส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเงิน และการกระจายสินค้า
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940