Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
661 322
การวิเคราะห์ระบบสำหรับงานอุตสาหกรรม
System Analysis for Industry
3 (3-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับการประยุกต์หลักการและเทคนิคด้านการวิจัย การดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยจะเกี่ยวพันกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการวางแผน การกำหนดราคา การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสาร ความเหมาะสมที่สุด และการจำลองสภาพปัญหา
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี : 321 112 และ 321 121
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940