Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
661 345
กระบวนการทางอุตสาหกรรม
Industrial Processes
3 (2-3-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตและการจัดการทางด้านเทคนิค โดยมุ่งเน้นไปในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมประกอบเครื่อง, อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และอุตสาหกรรมภาชนะบรรจุ เป็นต้น การเขียนรายงานการศึกษาทางอุตสาหกรรม และหัวข้อพิเศษทางอุตสาหกรรม รวมถึงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 661 343
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940