Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
662 322
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1
Biotechnology Laboratory I
1 (0-3-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชา 662 321
Biotechnology Laboratory in line with the content of the 662 321
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 662 321 หรือรายวิชาควบ 662 321
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับวิชาชีพสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ เทคโนโลยี
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. กรกช ฮามสุโพธิ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940