Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
664 330
อุทกธรณีวิทยา 1
Hydrogeology 1
4 (3-3-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
อุทกวัฏจักร การกำเนิดของน้ำบาดาล ชั้นหินในฐานะเป็นชั้นหินอุ้มน้ำชนิดของชั้นน้ำและแอ่งน้ำบาดาล กฎของดาร์ซี การเคลื่อนไหวของน้ำบาดาล หลักการสำรวจหาแหล่งน้ำทั้งบนดินและใต้ดินวิธีการเจาะบ่อ วิธีการสร้างและพัฒนาบ่อ คุณสมบัติทางเคมีของน้ำบาดาล สภาพน้ำบาดาลของประเทศไทย 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 664 203
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940