Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
664 332
คุณภาพน้ำบาดาล
Groundwater Quality
3 (2-3-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลบนดิน โดยวิธีทางธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ภาพถ่ายทางอากาศและวิธีการทางโทรสัมผัส การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลใต้ดินโดยวิธีการเจาะสำรวจ วิธีการหยั่งธรณีหลุมเจาะทางธรณีฟิสิกส์ และวิธีการสำรวจใต้ดินแบบอื่นๆ
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี : 664 390
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940