Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
664 708
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรณี
GIS-Application for Data Management in Geological Resources
3 (2-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โปรแกรมการนำเข้าข้อมูลการจัดการฐานข้อมูล การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลทรัพยากรธรณี การสำรวจการนำไปใช้และการจัดการ
          Geographic information system, program data input, database management, evaluation analysis and presentation of natural resources, exploration exploitation and management of natural resources.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ.ดร. ปิยฉัตร รัตนา
ผศ. สุรชัย สมผดุง
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940