Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
664 772
การประเมินและการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย
Geological Disaster Assessment and Mitigation
2 (2-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
พิบัติภัยทางธรณีวิทยาคืออะไร การประเมินพิบัติภัยจากน้ำท่วม แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ดินมีปัญหา การเลือกสถานที่ที่ปลอดภัย แผนการบรรเทาพิบัติภัย การศึกษานอกสถานที่
Geological disasters, disasters  assessment due to flooding, landsliding, earthquake and problem soil,  safety site selection, mitigation plan and excursion.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. วินิจ ยังมี
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940