Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
664 774
การกู้ฟื้นฟูสภาพดินและน้ำใต้ดิน
Soil and Groundwater Remediation
2 (2-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ธรรมชาติและคุณสมบัติของดินและน้ำใต้ดิน แหล่งและสาเหตุการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน การสำรวจและการเก็บตัวอย่าง การกู้และพื้นฟูสภาพเทคโนโลยี การกู้ด้วยวิธีทางกายภาพ การกู้ทางชีวภาพ การกู้ของเสียอันตรายในดินและน้ำใต้ดิน การกู้สารระเหย การกู้สารอินทรีย์ การกู้สารกำจัดศัตรูพืชในดินและน้ำใต้ดิน การติดตามตรวจสอบ กรณีศึกษา
Nature and properties of soils and groundwater, physical remediation technology, bioremediation, toxic waste remediation, volatile organic compound  and pesticides remediation,  monitoring and case studies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ฉลอง บัวผัน
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940