Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 201
ปฐมนิเทศเทคโนโลยีการอาหาร
Food Technology Orientation
1 (1-0-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ขอบข่ายของเทคโนโลยีการอาหาร การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาใช้ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร บทบาทของเทคโนโลยีอาหารต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม แนวทางอาชีพและความรับผิดชอบของนักเทคโนโลยีการอาหาร
Scope of food technology, application of science, agriculture and engineering in food technology, role of food technology in environment, economic and social, professional and responsibility of food technologist.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- สุวรรณ วิรัชกุล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940