Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 241
วิศวกรรมการอาหาร 1
Food Engineering I
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนะนำหลักการทางวิศวกรรมการอาหาร การไหลของของไหล  อุณหพลศาสตร์ หลักการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนความร้อนในสภาวะคงที่และสภาวะไม่คงที่  และการถ่ายโอนมวลสาร  
Introduction of food engineering principle, fluid flow, thermodynamic, principle of momentum transfer, steady and unsteady-state heat transfer, and mass transfer.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 312 233, 321 122
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สิงหนาท พวงจันทน์แดง
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940