Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 302
การวางแผนและออกแบบการทดลองในงานวิจัยทางอาหาร
Planning and Design of Experiments in Food Research
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

การวางแผนการทดลอง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดี่ยว การออกแบบการทดลองแบบหลายปัจจัย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์    ข้อมูล และกำหนดการเชิงเส้นในงานวิจัยทางอาหาร

Experimental planning, sampling techniques, single factor experimental design, multi-factors experimental design, application of statistical package for data analysis and linear programming  in  food research.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 316 202
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. เกษม นันทชัย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940