Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 311
เคมีอาหาร
Food Chemistry
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร สมบัติทางเคมี ชีวเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบในอาหาร  การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของอาหารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือการเสื่อมเสียของอาหาร ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในอาหารและการควบคุม วัตถุเจือปนอาหาร กลิ่นรส  สารสี และ      สีผสมอาหาร
Chemical composition of food; chemical, biochemical and functional properties of food compositions, various changes of food compositions involving qualities or deteriorations of foods, browning reactions in foods and its control, food additives, flavors, pigments and colorants.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 318 305
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ศิริวรรณ เนติวรานนท์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940