Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 322
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การใช้บริภัณฑ์ และเทคนิคที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร การเก็บรักษาเชื้อ     จุลินทรีย์  การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร  (เชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส  เบซิลลัส ซีเรียส           ซาโมแนลลา  วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส)  น้ำและเครื่องดื่ม เครื่องเทศ ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้         เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ อาหารแช่เยือกแข็ง นมและผลิตภัณฑ์นมและอาหารกระป๋อง
Use of equipments and techniques in food microbiology laboratory, culture collection, examinations of microorganisms (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp, Vibrio parahaemolyticus, etc.) in various foods, microbiological examination of water and drinks, spices, fruit and vegetable products, meat and meat products, frozen foods, milk and milk products and canned foods.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี รายวิชาควบ 667 321
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. วิเชียร วรพุทธพร
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940