Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 331
การวิเคราะห์อาหาร
Food Analysis
3 (2-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์อาหาร การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหาร การวัดสี เนื้อสัมผัส และความหนืดของอาหาร การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารโดยใช้อุปกรณ์ขั้นสูง การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารโดยใช้เทคนิคการเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า และการวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ของอาหารโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความร้อน
Proficiency test in food analysis, analysis of chemical compositions of foods, measurement of colour, texture and viscosity of foods, analysis of food components by advanced instrument, electrophoresis techniques, and analysis of food properties by thermal analysis techniques.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 312 242 , 312 243 , 667 311, 667 312หรือต้องได้รับอนุญาตจากภาควิชา
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940