Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 342
วิศวกรรมการอาหาร 2
Food Engineering II
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการของอุปกรณ์วัดในวิศวกรรมการอาหาร สมบัติทางวิทยากระแสของอาหาร  เครื่องสูบและเครื่องเป่า การประยุกต์ใช้การถ่ายโอนความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหาร การปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในการแปรรูปอาหาร และการใช้ประโยชน์เครื่องจักรในกระบวนการแปรรูปอาหาร
The principles of  measuring instrument in food engineering, rheological properties of foods, pump and blower, application of heat transfer in food processing, unit operation in food process system and machinery utilities in food processing
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 667 241
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. จินตนา ศรีผุย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940