Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 343
ปฏิบัติการวิศวกรรมการอาหาร 2
Food Engineering Laboratory II
1 (0-3-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การใช้อุปกรณ์วัดในวิศวกรรมการอาหาร สมดุลมวลสารและพลังงาน สมบัติทางวิทยากระแสของอาหารเหลว  การประเมินสมรรถนะของเครื่องสูบ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน สมรรถนะของระบบทำความเย็น อุณหพลศาสตร์ของอาหารแช่แข็ง แผนภูมิไซโครเมทตริก ลักษณะเฉพาะของการทำแห้งของอาหาร  การกรอง การสกัด  เครื่องผลิตไอน้ำ  และทัศนศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Use of measuring instrument in food engineering, mass and energy balance, rheological properties of fluid foods, evaluation of pump performance, heat exchanger, performance of refrigeration systems, thermodynamics of food freezing, psychrametrics, drying characteristics of foods, filtration, extraction, boiler and study tour in food industries. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี รายวิชาควบ 667 342
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. จินตนา ศรีผุย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940