Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 351
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว
Post Harvest Changes of Biological Materials
2 (2-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ธรรมชาติ โครงสร้าง องค์ประกอบ และชีวเคมี เคมี จุลินทรีย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนสี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบทางการเกษตรที่นำมาแปรรูป รวมถึงหลักการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการเก็บรักษาวัสดุชีวภาพหลังกระบวนการการเก็บเกี่ยวในเนื้อสัตว์ นมสด ปลา ไข่ ธัญพืช พืชตระกูลถั่ว ผักและผลไม้
 The nature, structure, composition and biochemical, chemical, microbiological change  in color, odor, flavor and texture of food raw materials after harvesting with particular reference to meat, milk, fish, egg, cereal, legume, fruit and vegetable.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 318 305, 318 306
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- สุวรรณ วิรัชกุล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940