Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 352
การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing I
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ทฤษฎีและการปฏิบัติของการถนอมอาหาร การใช้น้ำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่และการดำเนินการของสายการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร การดำเนินการขั้นต้นในการแปรรูปอาหาร  การคัดแยกและการจัดระดับชั้น การทำความสะอาด การลวก และการปอกเปลือก การดำเนินการการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบ การลดขนาด การผสม การทำอิมัลชัน การทำโฮโมจิไนซ์ การกรอง การสกัด การตกผลึก การทำให้บริสุทธิ์ ชนิดและประเภทของบริภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการ  การขนส่งและการเก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร
               Theory and practice of food preservation, water in food industry,  basic structure, function and operations of processing lines in food industries, preliminary operation of food processing;  sorting and grading;  cleaning; blanching and peeling, conversion operations of raw materials;  size reduction; mixing; emulsification; homogenization; filtration; extraction; crystallization; purification, types of equipments used  in these operations, transportation and storage of raw materials in food products.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 315 106
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940