Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 354
การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing II
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องโลหะและขวดแก้วสำหรับอาหาร และหลักการถนอมอาหารใน      อุตสาหกรรมการอาหาร กระบวนการใช้ความร้อน การแยกเอาน้ำออก การแช่เย็น การแช่แข็ง การหมักดอง การใช้น้ำตาล การใช้สารกันเสีย การฉายรังสี การใช้ไมโครเวฟ   ชนิดและประเภทของบริภัณฑ์หลักที่ใช้ในการดำเนินงาน
                The metal can and glass bottle for food packaging and  principle of preservation processes in food industries; heat processing, dehydration, chilling freezing, fermentation, sugaring, preservatives,  irradiation, microwave,  principal equipment using in these operations.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 667 241, 667 352, 667 353
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. อารยา อารมณ์ฤทธิ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940