Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 381
การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                หลักทั่วไปของการประกันคุณภาพ  ระบบการประกันคุณภาพ   มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 การปรับปรุงคุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวม วิธีทางสถิติในการควบคุม       คุณภาพ แผนการสุ่มตัวอย่าง และการควบคุมการผลิตโดยใช้กราฟแสดงการควบคุม
                General principle of quality assurance, quality assurance systems, quality system  standards  ISO 9000, quality  improvement , total quality management, statistical methods in quality control, sampling plan and quality control by control chart. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 316 202
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
ผศ.ดร. เกษม นันทชัย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940