Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 432
การวิเคราะห์อาหารโดยประสาทรับความรู้สึก
Sensory Analysis of Foods
3 (2-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการรับรู้ทางประสาทรับความรู้สึก และหลักการวิเคราะห์อาหารโดยประสาทรับความรู้สึก อิทธิพลทางสรีรวิทยา และจิตวิทยาที่มีต่อผลการวิเคราะห์โดยประสาทรับความรู้สึก วิธีการวิเคราะห์แบบการหาความแตกต่าง การวิเคราะห์เชิงบรรยาย การทดสอบความชอบ การประเมินสี ลักษณะปรากฏและเนื้อสัมผัส หลักสถิติของการวิเคราะห์โดยประสาทรับความรู้สึก และการแปรผล การประยุกต์ การวิเคราะห์อาหารโดยประสาทรับความรู้สึกในการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมการอาหาร
                Principle of sensory perception and sensory  analysis of food, influence of physiology and psychology on sensory analysis;  methods of analysis by discrimination testing; descriptive analysis; affective testing; colour; appearance and texture evaluation; statistical principle of sensory analysis  and interpretation; application of sensory analysis in quality control, product development and research in food industry.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 316202
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940