Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 457
โภชนาการในการแปรรูปอาหาร
Nutrition in Food Processing
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

                ลักษณะเฉพาะและคุณค่าทางโภชนาการของสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร ความคงตัวและปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวของสารอาหาร ผลการเกิดอันตรกิริยาระหว่างสารอาหารต่อคุณค่าทางโภชนาการ ผลการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ขั้นตอนต่างๆ ของการแปรรูปและเงื่อนไขของการเก็บรักษาที่มีต่อองค์ประกอบที่มีคุณค่าทางอาหาร การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร และกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับฉลากโภชนาการของอาหาร

                Characteristics and nutritive value of nutrients in food products, stability and factors influencing on stability of nutrients,  effect of interaction of nutrients on nutritive value,  effect of pre harvest and post harvest handling, various stages of processing and storage conditions on their nutritive compositions,  improvement of nutritive value of food products and the regulation and standard  of nutrition labeling.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 318 305, 667 354
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940