Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 458
บรรจุภัณฑ์อาหารและการเก็บรักษา
Food Packaging and Storage System
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                ชนิดของบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์และการบรรจุ ระบบบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบการเก็บรักษาอาหาร และการทำนายอายุการเก็บรักษาของอาหารในบรรจุภัณฑ์ และปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
                Type of packages,  packaging materials and packaging, packaging systems, testing of packaging properties, packaging for food products, storage systems of foods and shelf-life prediction of foods in packaging, and effects on the package design.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 312 233
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940