Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 459
เทคโนโลยีในโรงงานแปรรูปอาหาร
Technology in Food Processing Plant
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

                ระบบการแปรรูปและการผลิตอาหารในโรงงานแปรรูปอาหารที่ทันสมัย บริภัณฑ์และเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร ระบบความปลอดภัยและการป้องกันในโรงงานแปรรูปอาหาร ระบบการบริหารและจัดการสาธารณูปโภค การทำความสะอาดและการสุขาภิบาลโรงงาน และบริภัณฑ์  ระบบการจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อม ระบบการเก็บรักษาและขนส่งวัตถุดิบและอาหาร ระบบบำรุงรักษา     ของบริภัณฑ์และโรงงาน

                Processing and production system of the modern food processing plant, equipment and technology of food processing,  safety and protection system in food processing plant,  management and service utilities,  cleaning and sanitizing of plant and equipment,  waste treatment and environmental management system,  storage and transport system of raw materials and foods,  maintenance system of equipment and plant.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 667 354
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. สิงหนาท พวงจันทน์แดง
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940