Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 460
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์
Animal Product Technology
3 (2-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                สถานการณ์ของอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ การเตรียมสัตว์ก่อนฆ่า และการฆ่าสัตว์ การตัดซากสัตว์ เนื้อสัตว์และองค์ประกอบที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์สำหรับการแปรรูปเนื้อสัตว์  วิธีการแปรรูปของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  การใช้สารเคมีในเคียว การรมควัน การทำแห้งและการหมักดอง การผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปใหม่ การผลิตไส้กรอกอิมัลชัน ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง การบรรจุเนื้อสดและเนื้อแปรรูป การใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากไข่ 
                Situation of processed meat industry, pre-slautering and slaughtering of animals; cutting of animal carcass; meat and non meat ingredients for meat processing, processing methods of meat products;  chemical curing; smoking; drying and fermenting, production of reformed meat products, production of emulsion sausage; canned meat product; packaging of fresh meat and processed meat;   utilization of meat industry by products and egg products.  
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 667 354
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. เกษม นันทชัย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940