Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 461
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
Fishery Product Technology
3 (2-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงหลังการจับ หลักการและเทคนิคของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยการแช่แข็ง การบรรจุกระป๋อง การใช้เกลือ การทำแห้ง การรมควัน และการหมักดอง  ผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบด ผลิตภัณฑ์ประมง และผลพลอยได้ การกำจัด และการใช้ประโยชน์จากของเสีย การควบคุมคุณภาพ และการสุขาภิบาล
                The structure and chemical composition of fish.  Post-harvest changes.  Principles and techniques of processing fishery products, freezing, canning, salting, drying, smoking and fermentation, surimi products, fishery products and by products,  waste treatment and utilization of  the waste,  quality control and sanitation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 667 354
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. อารยา อารมณ์ฤทธิ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940