Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 462
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารนม
Dairy Product Technology
3 (2-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                ชีวสังเคราะห์และสมบัติของส่วนประกอบของน้ำนม สมบัติทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยาและคุณค่าทางโภชนาการของน้ำนม หลักการแปรรูปของนมและผลิตภัณฑ์อาหารนม และการควบคุม   คุณภาพ
Biosynthesis and properties of milk components, physical, chemical, microbiological and nutritive values of milk,  principles of processing of milk and dairy products and quality control.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 667 354
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. อารยา อารมณ์ฤทธิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. การสังเคราะห์และการคัดหลั่งน้ำนม 2 0
    2. องค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของน้ำนม 4 3
    3. สมบัติทางกายภาพของน้ำนม 2 3
    4. การตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมดิบ 3 9
    5. จุลินทรีย์ของน้ำนม และผลิตภัณฑ์อาหารนม 3 6
    6. การปฏิบัติต่อน้ำนมดิบก่อนนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนมชนิดต่างๆ 1 3
    7. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนมชนิดต่างๆ และการควบคุมคุณภาพ 13 18
    8. การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อเครื่องมือและภาชนะในโรงงานแปรรูปน้ำนม 2 3
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940