Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 463
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผลไม้และผัก
Fruit and Vegetable Product Technology
3 (2-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
องค์ประกอบ สรีรวิทยา และเมแทบอลิซึมของผลไม้และผัก  ปัจจัยคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลไม้และผัก และวิธีการดัดแปรสภาพบรรยากาศในการเก็บรักษาผลไม้และผักสด วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้และผัก  การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลไม้ และผัก
                Composition, physiology and metabolism of fruits and vegetables, quality factors and standards involving fruits and vegetables and modified atmosphere of fresh fruits and vegetables,    processing methods of fruit and vegetable products and utilization of by product of fruit and vegetable industry.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 667 354
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940