Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 464
เทคโนโลยีธัญญาหาร
Cereal Technology
3 (2-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

                อาหารหลักจากธัญชาติและคุณค่าทางโภชนาการ การจัดลำดับและการสีธัญพืช  สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และสมบัติเชิงหน้าที่ของธัญพืช    เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวสาลี  ธัญพืชอื่นๆ และถั่ว  การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์   ธัญพืช

                Cereal as staple food and its nutritive values, grading and milling processes of cereal grain, physical, chemical and functional properties of cereal grain, processing technology of cereal products from rice; wheat, others and legumes, storage and quality changes of cereal products.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 667 354
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940