Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 465
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมัน
Fat and Oil Product Technology
3 (2-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

                การแบ่งประเภท และองค์ประกอบของไขมันและน้ำมัน สมบัติทางกายภาพของไขมันและกรดไขมัน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สำคัญของน้ำมันและไขมัน การขนส่ง การเก็บรักษา และการจัดชั้นคุณภาพของน้ำมันและวัตถุดิบที่ให้น้ำมัน หลักการและเทคนิคการสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของไขมันและ    น้ำมัน เทคนิคการดัดแปรไขมันและน้ำมัน เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมัน การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา

                Classification and  composition of fat and oil,  physical properties of fat and fatty acid, chemical changes of fat and oil, transport, storage and  grading of oil and oil resources, principles and techniques of fat and oil extraction and refining,  techniques of fat and oil modification ; fat and oil products technology;  quality control and storage.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 667 354
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ศิริวรรณ เนติวรานนท์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940