Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 471
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development
4 (3-3-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากหลักแนวความคิดจนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยการประยุกต์หลักวิชาการทางด้านการวิจัยตลาด การวิจัยผู้บริโภค การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ การประเมินโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะได้รับความสำเร็จ การสร้างสูตรอาหาร การแปรรูปอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการประเมินอายุการเก็บรักษา การวางแผนการการจัดการโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  และเทคนิคในการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค กฎหมายและมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
                Design and development of food products from concept to prototype product, application of the principles of marketing research, consumer research, creating of new product concept, probability evaluation of product success, product formulation, food processing,  package design and shelf life, project planning and management, prototype product development  and consumer acceptance testing techniques, standards and regulations related to food product development.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 667 302, 667 354
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940