Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 482
การประกันคุณภาพอาหาร
Food Quality Assurance
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การปฏิบัติที่ดีในการผลิต สุขาภิบาลโรงงานอาหาร มาตรฐานอาหาร กฎระเบียบและข้อบังคับ การประยุกต์ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมมาใช้ในอุตสาหกรรมการอาหาร
Good manufacturing practice, food plant sanitation, food standards, regulations and legislation, application of Hazard Analysis and Critical Control Point  in  food industry.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 316 202
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940