Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 494
ปัญหาพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร
Special Problems in Food Technology
3 (1-6-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 1 ชม. ปฏิบัติการ 6 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

                การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน และความสำคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร          วัตถุประสงค์  ขอบเขตและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การตรวจเอกสาร  ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์ สรุปผลและเสนอรายงานการทดลอง

               Definition of basic information and critical problem in food products, objectives, outlines and expected benefits, literature review, experimental study, collecting and analysis data, drawing a conclusion and discussion and report presentation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็นวิชาเฉพาะ
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
- สุวรรณ วิรัชกุล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940