Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 707
การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industry Management
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การวิเคราะห์กิจกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการอาหาร การวางแผน การจัดองค์กรและ    การกำกับควบคุม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงธุรกิจและเชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมการอาหาร การบูรณาการการผลิต การตลาด และการเงินในอุตสาหกรรมการอาหาร ความสัมพันธ์และจิตวิทยาเชิง       อุตสาหกรรม  แนวคิดระบบการประกันคุณภาพและการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการอาหาร กรณีศึกษาปัญหาการจัดการในอุตสาหกรรมการอาหาร
Analysis of food industry management functions  including  planning, organization, and controlling.  Business and technical management  concepts associated with food industry.  Integration of production,  marketing, and financial  aspects of food industry.   Industrial relations and psychology. Concepts of quality assurance and quality management systems in food industry.     Case studies of food industry managerial problem. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. เกษม นันทชัย
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940