Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
667 708
การวิจัยการตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร
Marketing Research in Food Industry
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยี
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
บทบาท      ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อการเจริญและพัฒนาการของอุตสาหกรรมการอาหาร  การพัฒนาระบบข้อมูลทางการตลาด กลยุทธ์ และการดำเนินการวิจัยการตลาดในอุตสาหกรรมการอาหาร เทคนิคการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
The role and the importance of marketing to growth and development of food industry.  Developing marketing information system.  Strategies and operation of marketing research in food industry.  Techniques of marketing data collection and analysis. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940